Cookie- en privacyverklaring

Je persoonsgegevens zijn ook voor ons zeer belangrijk. Hieronder kun je lezen hoe zorgvuldig wij met je gegevens om gaan.

Cookie- en privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Administratiekantoor Gewoon Boekhouden respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met
betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan
alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Administratiekantoor
Gewoon Boekhouden, gevestigd te Mr. Harm Smeengeweg 48, 9439PB Witteveen, Kvk-nummer: 65173112.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door Administratiekantoor Gewoon Boekhouden. Onder persoonsgegevens
worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar
wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand
van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of
meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele
of sociale identiteit.
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
– Naam
– Adresgegevens
– E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
– Administratie

Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
– Een betere dienstverlening naar u toe
– Het onderhouden van relaties met u
– Het verwerken van uw bestellingen
– Onze personeelsadministratie
– Marketingdoeleinden
– Het voldoen aan een wettelijke verplichting

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar
te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@gewoonboekhouden.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van
de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de
autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze  persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien
u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@gewoonboekhouden.nl.
Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is
exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke
uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Patricia Keizer, info@gewoonboekhouden.nl.